Skip to main content

Regulamin wynajmu rowerów elektrycznych

Zasady korzystania z wypożyczalni !!!

 1. Klientem wypożyczalni może być osoba która zaakceptuje regulamin oraz cennik wypożyczalni.
 2. Jeśli przedstawione w regulaminie warunki są do zaakceptowania, klient może przystąpić do wypożyczenia sprzętu. Decydując się na wypożyczenie sprzętu osoba wypożyczająca jest świadoma, że zawiera umowę cywilnoprawną z Firmą E-BIKE TATRY, prowadzący działalność gospodarczą „Mario Mariusz Budz”ul.Srodkowa 115 34-405 w Bialce Tatrzanskiej Nip 7361533230, bedacym wlascicielem na warunkach określonych w treści niniejszego regulaminu. Nie zezwala się na wypożyczanie rowerów osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Korzystanie z roweru zakłada sprawność fizyczną, pełnoletniość i wiedzę techniczną osób, które zamierzają z niego korzystać. Dlatego użytkownik wypożyczający e-bike (rower ze wspomaganiem elektrycznym) oświadcza, że posiada odpowiednią sprawność i właściwe kompetencje, bez składania jakichkolwiek zastrzeżeń. Korzystanie z roweru przez osoby niepełnoletnie jest dozwolone za uprzednią pisemną zgodą rodzica/opiekuna, umowa wypożyczenia musi być podpisana przez rodzica (wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość); rodzic wraz z podpisaniem umowy przejmuje wszystkie obowiązki określone w artykułach i kodeksie cywilnym oraz upoważnia osobę niepełnoletnią do korzystania z e-bike'a na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie.
 3. W celu dokonania wypożyczenia roweru należy: okazać dowód osobisty i inny dokument ze zdjęciem, oraz wykonać płatność karta zarejestrowana na osobę wypożyczającą, być osobą pełnoletnią, podpisać umowę wypożyczenia roweru akceptując warunki określone w regulaminie wypożyczalni rowerów, i wnieść opłatę za wypożyczenie roweru.
 4. Kaucja pobierana jest w formie preautoryzacji Karty płatniczej w wysokości 5000 zł na poczet ewentualnych uszkodzeń sprzętu z winy użytkownika. W trakcie trwania umowy wypożyczenia kaucja gwarancyjna stanowi zabezpieczenie wypożyczonego sprzętu,przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt jak również za zapłatę pełnego kosztu wypożyczenia sprzętu, objętego umową wypożyczenia i wskazanego w umowie. Pokrywa również opłatę kaucji (lub zabezpieczenia w innej formie) za wypożyczony sprzęt. Wszelkie zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na konto bankowe, z którego dokonano płatności. Wypożyczający zwraca kaucję Klientowi w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia umowy wypożyczenia, chyba że zaistnieją przesłanki do potrącenia części kaucji z tytułu zdarzeń, opisanych w niniejszym Regulaminie. Potwierdzeniem zakończenia umowy wypożyczenia jest zdanie przez Klienta kompletnego, objętego zestawieniem sprzętu, w terminie i miejscu określonym umową wypożyczenia, w niepogorszonym stanie technicznym i bez poważnych zabrudzeń. Podstawę zwrotu kaucji stanowi potwierdzenie przyjęcia sprzętu, podpisane przez osobę reprezentującą Klienta, stanowiące część umowy wypożyczenia.
 5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze uszkodzenia/ zniszczenia/ zagubienia/ przewłaszczenia/ lub wyjątkowego zabrudzenia części lub całości sprzętu, będącego przedmiotem umowy, sporządzany jest protokół, potwierdzony dokumentacją fotograficzną i podpisany przez strony dokonujące odbioru. Zaleca się, aby w takiej sytuacji również Klient wykonał dokumentację fotograficzną.
 6. Drobne, pojedyncze zadrapania, otarcia, itp. stwierdzone małe uszkodzenia, niewpływające na korzystanie z wypożyczonego sprzętu, nie stanowią podstawy do potrącenia z zaliczki i nie są ujmowane w protokole.
 7. Awarie wynikłe z typowej eksploatacji sprzętu (np. rozciągnięcie łańcucha, przebicie dętki, obluzowanie lampki, wypadnięcie śrub mocujących błotnik, rozregulowanie/wytarcie się hamulców, rozregulowanie przerzutek, urwanie się linki/suwaka w zapięciu sakwy) lub awarie części roweru, wynikające z wady fabrycznej nie stanowią podstawy do potrącenia z kaucji i nie są ujmowane w protokole.
 8. W przypadku braku zgody Klienta na sporządzenie i/lub podpisanie protokołu przedstawiciel Wypożyczającego ma prawo wezwać służby porządkowe w celu potwierdzenia stanu faktycznego. W przypadku gdy przy odbiorze stwierdzi się niekompletność/uszkodzenie sprzętu, jego poważne zabrudzenie lub inne wady, wynikłe z niewłaściwego użytkowania lub naprawy i wpływające na obniżenie jego wartości rynkowej, Wypożyczający ma prawo potrącić z kaucji koszty naprawy/wymiany/czyszczenia sprzętu po cenach katalogowych broze, bosch, schimano ,sram ,rockshock i innych producentów podzespołów użytych w rowerze na potrzeby serwisu. Wartość wymiany/naprawy potrącana jest z kaucji. W przypadku awarii sprzętu, wynikającej z wad fabrycznych wypożyczonego sprzętu lub uszkodzenia spowodowanego przez Klienta niewłaściwą eksploatacją / zaniedbaniem, Klient jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie (telefonicznie i w miarę możliwości – mailowo) Wypożyczającego. Wypożyczający jest zobowiązany do udzielenia Klientowi niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia awarii / uszkodzenia do udzielenia wszelkiej pomocy, pozwalającej na kontynuację umowy wypożyczenia. Wypożyczający nie dokonuje zwrotu całości lub części kosztów wypożyczenia sprzętu, jeżeli Klient z przyczyn leżących po stronie Klienta lub wynikających z jego woli lub w wyniku działania siły wyższej nie wykorzystał w całości czasu wypożyczenia sprzętu.
 9. Na jeden dokument można wypożyczyć maksymalnie jeden rower i dodatkowe wyposażenie (kask, ochraniacze, plecak, , fotelik, przyczepkę rowerową ) Osoba, która nie posiada wyżej wymienionych dokumentów może wypożyczyć rower wnosząc wymagane zabezpieczenie finansowe odpowiadające wartości wyposażenia (tzw. kaucja), którą określa pracownik wypożyczalni rowerów.
 10. Klient zawierając umowę wypożyczenia potwierdza, że zapoznał się z obsługa i odbiera sprzęt sprawny i działający poprawnie.
 11. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower. E-rowery mają być używane jako środek transportu do celów turystycznych i należy się z nimi obchodzić ostrożnie. Zabronione jest używanie ich do celów sportowych z wykonywaniem skoków i ewolucji, pojazd nie może być przekazywany w użytkowanie innym podmiotom. Zabroniony jest również ich transport na pojazdach prywatnych lub publicznych oraz montaż jakichkolwiek akcesoriów lub wsporników do użytku prywatnego. Użytkownik jest odpowiedzialny za pojazd do momentu jego zwrotu operatorowi, odpowiada również za szkody wyrządzone sobie, rowerowi, osobom trzecim i rzeczom podczas korzystania z wypożyczalni. Od zarządcy nie można żądać odszkodowania.
 12. Wypożyczający oświadcza, że ma odpowiednią wiedzę na temat obsługi sprzętu i zobowiązuje się dbać o niego oraz używać go w sposób bezpieczny i zgodny z przeznaczeniem. Klientowi zabrania się dokonywania samodzielnych napraw, modyfikacji, przeróbek wypożyczonego sprzętu.
 13. Zabronione jest przekazywanie roweru osób trzecim. Podczas wypożyczenia Użytkownik nie korzysta z żadnej formy ubezpieczenia . Użytkownik jest zatem zobowiązany do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego. Zarządca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania pojazdu lub nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 14. Wypożyczający ponosi pełne koszty naprawy wszelkich uszkodzeń sprzętu, które powstały podczas korzystania ze sprzętu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń sprzętu lub jego części wynikających z nieprawidłowego użytkowania roweru lub kradzieży, wypożyczalnia rowerów obciąża użytkownika kosztami usługi naprawy lub zakupu nowej części zamiennej zgodnie z fakturą wystawioną przez serwisanta.
 15. Za wypożyczenie roweru opłata pobierana jest z góry.
 16. Za wszelkie szkody powstałe od momentu wypożyczenia roweru do momentu jego zwrotu pełną odpowiedzialność ponosi osoba wypożyczająca rower.
 17. .
 18. Zasady poprawnego użytkowania sprzętu, objętego umową wypożyczenia:
  1. Wypożyczający zapewnia wypożyczenie roweru posiadającego wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo użytkownika: sprawne hamulce oraz elementy odblaskowe.
  2. Klient zawierając umowę wypożyczenia oświadcza, że będzie użytkował wypożyczony sprzęt zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ruchu drogowego, oraz z zachowaniem należytej dbałości o wypożyczone elementy.
  3. Klient oraz pozostałe osoby użytkujące wypożyczony sprzęt są odpowiedzialne za wszelkie zdarzenia spowodowane użytkowaniem wypożyczonego sprzętu, w tym za zdarzenia wynikłe z naruszenia przepisów obowiązującego prawa przy korzystaniu z wypożyczonego sprzętu, z wyłączeniem sytuacji, wynikających z wad ukrytych wypożyczonego sprzętu.
  4. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie, użytkujące wypożyczony sprzęt w okresie trwania umowy wypożyczenia, ponosi Klient, podpisujący umowę wypożyczenia.
  5. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie bądź zagubienie przez Klienta przedmiotów wartościowych w czasie trwania umowy wypożyczenia w związku z eksploatacją wypożyczonego sprzętu.
  6. Klient jest zobowiązany do pozostawiania wypożyczonego sprzętu bez nadzoru, wyłącznie w bezpiecznych miejscach
  7. Klient jest obowiązany do dbałości o wypożyczony sprzęt, w szczególności: pozostawianie wypożyczonego sprzętu pod odpowiednim nadzorem, z zabezpieczeniem i w bezpiecznych miejscach; dbałości o oczyszczenie i wysuszenie wypożyczonego sprzętu w przypadku złych warunków atmosferycznych lub jazdy przez trudny teren; dbałości o pozostawianie baterii roweru ze wspomaganiem elektrycznym wyłącznie w stanie częściowego lub pełnego naładowania. Klient nie może rowerem elektrycznym pokonywać tras wodnych np. potoki lub strumyki, w przypadku zalania roweru elektrycznego, Klient zobowiązany jest to zwrotu wartości roweru elektrycznego. Stwierdzenie użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem, w tym np. jazda po wodzie na wypożyczonych rowerach, pozostawianie roweru na noc na otwartym terenie bez odpowiedniej osłony przed warunkami atmosferycznymi i/lub bez zabezpieczenia, skutkuje niezwłocznym zerwaniem umowy i obciążeniem Klienta kosztami napraw oraz przywrócenia sprzętu do użytku.
 19. Wypożyczający jest świadomy, że jazda na rowerze wiąże się z ryzykiem sportowym. Skutkiem jazdy na rowerze może być uszkodzenie ciała, ryzyko choroby, a nawet śmierć klienta lub osoby trzeciej. Świadomy tego ryzyka klient decyduje się na samodzielne wypożyczenie roweru i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, szkód i obrażeń odniesionych podczas korzystania z wypożyczonego roweru.
 20. Wypożyczalnia może przeprowadzać kontrole Użytkowników w trakcie korzystania z rowerów i może zażądać ich natychmiastowego zwrotu w przypadku stwierdzenia: nieprzestrzegania zasad umowy lub niewłaściwego użytkowania pojazdu. Zarządca może odmówić wypożyczenia osobom w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających oraz z innych powodów według uznania pracownika wypożyczalni.
 21. Zwrot roweru do wypożyczalni należy dokonać w podanym i opłaconym terminie do godziny 18:00 - sprawny technicznie. W przypadku zwrotu sprzętu objętego umową w miejscu innym niż określone w umowie, Wypożyczający ma prawo potrącić z kaucji kwoty w wysokości 50 zł brutto za każdy wypożyczony rower w celu opłacenia kosztów niezapowiedzianego transportu. Jeżeli Wypożyczający z tytułu dojazdu do miejsca zwrotu sprzętu poniósł dodatkowe koszty przekraczające tę kwotę, ma również prawo do roszczenia wobec Klienta z tytułu rekompensaty na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 22. W razie opóźnienia w zwrocie roweru należy zawiadomić pracownika wypożyczalni minimum 1 godzinę przed upływem czasu zwrotu. W przypadku opóźnienia zwrotu całości lub części sprzętu (wydłużenia czasu wypożyczenia niezgodnie z warunkami umowy), Wypożyczający ma prawo potrącić z kaucji opłatę za wydłużenie wypożyczenia w wysokości 40 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę. E-rower musi zostać przekazany wyłącznie do wypożyczalni, a nie osobom trzecim, aby umożliwić przeprowadzenie kontroli e-roweru i jego wyposażenia.
 23. Niedotrzymanie terminu wypożyczenia oraz niezwrócenie roweru po 12 godzinach od jego zakończenia jest zgłaszane na policję i traktowane jako bezprawne przywłaszczenie pojazdu przez najemcę. Wszystkie rowery są uzbrojone w system ochrony przed kradzieżą GPS.
 24. Wypożyczalnia E-BIKE TATRY nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania powyższych zasad.
 25. Udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do wykonania i realizacji zamówienia.
 26. Podane dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "RODO"). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu jest możliwe tylko za wyraźną zgodą osoby wypożyczającej. Inne nie ujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późn. zm.). Sądem rozpatrującym ewentualne spory jest sąd właściwy do miejsca wykonania umowy.
 27. W przypadku nie zastosowania się do zasad obowiązujących w wypożyczalni, pracownik może odmówić wypożyczenia roweru.
 28. Dane osób wypożyczających rowery i akcesoria będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą wypożyczenia sprzętu, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

Mario Mariusz Budz

Białka Tatrzańska E-BIKE TATRY

ul. Środkowa 115 34-405 w Nip 7361533230

Zadzwoń już teraz
Czynne:

codziennie
od 9:00 do 18:00

E BIKE TATRY

Copyright © 2023 E BIKE TATRY - Białka Tatrzańska. wszystkie prawa zastrzeżone.